top of page

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä seloste on laadittu 15.11.2023. (Päivitetty: 15.11.2023)

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeää. Olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Suomen Kristillisdemokraatit r.p.

Osoite: Karjalankatu 2 a 7 krs., 00520 Helsinki

Puhelin: (09) 348 822 00

Sähköposti: mikko.rekimies@kd.fi

Yhteyshenkilö: Ismo Portin

Tietosuojavastaava sama

2. Käsiteltävät tiedot

 • Nimi

 • Yhteystiedot

 • Kotikunta

 • Osallistumishalukkuus eri tehtäviin kampanjaan liittyen

 • Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

 • Suostumus tukijalistalle lisäämiseen

 • Suostumus markkinointimateriaalin lähettämiseen

3. Tietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään rajatut henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, käyttöä valvotaan.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään toistaiseksi. Pyynnöstä listalta poistetaan tiedot välittömästi.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta kampanjan aikana. Rekisteriä käytetään tiedottamiseen, kutsumiseen ohjelmallisiin tapahtumiin sekä muihin yhdistyksen päivittäisten toimintojen hoitamiseen.

Yhdistys kerää ja käsittelee vain tietoja, jotka ovat tarpeen yhdistyksen toiminnan harjoittamiseen ja hoitamiseen.

Saatamme käyttää tietoja myös esimerkiksi sähköpostimarkkinointia sekä kohdennettuja markkinointisisältöjä ja sosiaalisen median mainontaa varten.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

 • vaatia henkilötietojensa poistamista;

 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Suomen Kristillisdemokraatit r.p. oikeutettu etu;

 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle. Suomen Kristillisdemokraatit r.p. käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suomen Kristillisdemokraatit r.p. voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Suomen Kristillisdemokraatit r.p. voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

7. Profilointi

Suomen Kristillisdemokraatit r.p. voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa rekisteröidyn automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja viestejä.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Suomen Kristillisdemokraatit r.p. voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

 • Suomen Kristillisdemokraatit r.p. on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Kristillisdemokraatteihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai

 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse vaalipäällikön osoitteeseen mikko.rekimies@kd.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Suomen Kristillisdemokraatit r.p.
Mikko Rekimies
Karjalankatu 2 a 7 krs., 00520 Helsinki

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.11.2023.

bottom of page