top of page

VARFÖR SARI?

52635053711_c9798244e4_o.jpg

Sari är en av de mest betrodda och respekterade politikerna i vårt land med förtroende över partigränserna. Hon är en stark, sakkunnig nätverkare.

Sari jobbar helhjärtat för hela Finland bästa!

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah verkar som jord- och skogsbruksminister. Sari är fjärde periodens riksdagsledamot och innan hon blev minister arbetade hon i stora utskottet och finansutskottet som behandlar EU-ärenden.

Sari var ledamot i Europaparlamentet 2009-2014. Hon är känd som en ihärdig försvarare av Finlands intressen.

Sari håller den finska fanan högt. Efter avslutad idrottskarriär har världsmästaren i tävlingsgång verkat i idrottsorganisationer. Hon är medlem i Internationella olympiska kommittén.

Sari är till utbildningen ekonom. Till familjen hör man och två vuxna döttrar.

#TeamSari #Pressayah

Sarin allekirjoitus_sininen.png

En ihärdig försvarare av Finlands intressen

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah fungerar som jord- och skogsbruksminister i Orpos regering. Sari är fjärde mandatperiodens riksdagsledamot och arbetade före ministeruppdraget i stora utskottet, som behandlar bland annat EU-ärenden, samt i finansutskottet.

Sari verkade som ledamot i Europaparlamentet åren 2009-2014. Hon är känd som en ihärdig försvarare av Finlands intressen. Bakom sig har hon 20 år av kommunalpolitik och erfarenhet av beslutsfattande även på landskaps- och regionalnivå.

Saris bakrund

Sari är ekonom till utbildningen och har arbetat bland annat som redovisningschef och revisor.

Sari håller den finska fanan högt. Efter avslutad idrottskarriär har världsmästaren i tävlingsgång arbetat i idrottsorganisationer. Hon är medlem i Internationella olympiska kommittén.

Saris intresse för att sköta gemensamma ärenden väcktes under hennes skoltid i elevkåren och elevrådet. Hon var medlem i Lapinlax ungdoms- och nykterhetsnämnd åren 1988-90. Efter sin idrottskarriär gick Sari år 1996 med i Kristdemokraterna och valdes in i Lapinlax kommunfullmäktige.

Till familjen hör make och två vuxna döttrar.

Politik

Sari valdes in i riksdagen från Egentliga Finland år 2003 och fungerade som ordförande för riksdagsgruppen i tre år. Åren 2007-2009 arbetade hon som partisekreterare tills hon i EU-valet 2009 invaldes som ledamot i Europaparlamentet.

I EU-parlamentet arbetade Sari i utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för ekonomi och valutafrågor. På det utrikespolitiska området låg internationella människorättsfrågor och frågor som berörde länderna i Mellanöstern och Nordafrika henne särskilt varmt om hjärtat. Sari fungerade bland annat som ledamot i EU-parlamentets Israel-delegation.

I EU-valet i maj 2014 fick Sari flest röster av de kvinnliga kandidaterna, det vill säga 61 264 röster, men partiets totala röstetal räckte inte till för en plats. Våren 2015 valdes Sari in i riksdagen från Savolax-Karelen och hon valdes även till KD:s ordförande. I riksdagsvalen 2019 och 2023 blev hon igen invald i riksdagen.

Saris modersmål är finska och hon talar engelska flytande och klarar sig på svenska. Hon har studerat tyska och franska.

Presidentvalet 2024 

Valdagen vid presidentvalet 2024 är söndagen den 28 januari 2024.

 

Et bästä för Finland

Jag gick med i presidentvalet för att jag upplever att Finland behöver en tydlig inriktning byggd på en hållbar värdegrund vilken garanterar förutsättningarna för ett gott och balanserat liv för nuvarande och kommande generationer.

 

Vi behöver ett tryggt och kriståligt Finland, ett internationellt samarbetande Finland och ett Finland med ett medmänskligt samhälle, där man tar ansvar för hela gemenskapen och värnar också om de svagaste.

 

Ett tryggt och kriståligt Finland

 

Målet för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att trygga vårt lands självständighet och territoriella integritet och garantera finländarnas säkerhet och välbefinnande.

 

Kärnan i vårt lands försvar bygger på medborgarnas vilja att försvara sitt land, nationell försvarsförmåga, allmän värnplikt, bilateralt och multilateralt internationellt samarbete samt NATO-medlemskap. Försvarssamarbetsavtalet DCA mellan Finland och USA stärker för sin del denna säkerhetssfär. Finland deltar också i utvecklingen av EU:s gemensamma försvarspolitik och internationella krishanteringsarbete. Som Nato-land är vi en aktiv aktör i enlighet med den gemensamma försvarsplaneringen och vi värnar förutom om säkerheten i vår egen region speciellt om det arktiska området och Östersjöregionen.

 

Inre och yttre säkerhet är allt starkare en del av den övergripande nationella säkerheten och beredskapen. Den inre säkerheten påverkas också av samhällets enhet, samhörighet och grundtrygghet.

 

Den globala världens nätverk är sårbara på många sätt. Försörjningstryggheten är grunden för samhällets övergripande säkerhet, vilket tryggar produktionen, servicen och infrastrukturen som behövs för befolkningens försörjning, ekonomiska liv och nationella försvar under alla förhållanden. Man måste alltid ligga steget före gällande beredskapen. Finlands modell för försörjningstrygghet bygger på samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn. Ett livskraftigt jordbruk och bioekonomi utgör kärnan i försörjningstryggheten och en bosättning som täcker hela landet är en del av säkerhetspolitiken.

 

Finland i internationellt samarbete

En rättvis och engagerad värld kan inte födas utan en värdebaserad utrikespolitik. Till internationellt ansvar hör att agera i utrikespolitiken så att människovärdet och mänskliga rättigheter främjas i alla länder.

 

Den förändrade världspolitiska situationen och olika gränsöverskridande kriser understryker vikten av europeiskt samarbete och enighet. Europeiska unionen bör inrikta sin verksamhet på frågor där samarbete ger ett mervärde åt den nationella politiken och inte ingripa i frågor där man har nationell beslutanderätt.

 

Finland stöder det multilaterala, regelbaserade internationella system som bygger på FN-stadgan och är proaktivt i lösandet av internationella kriser och konflikter och strävar efter att fungera som medlare. Det är värdefullt att Finland under de kommande åren verkar i rådet för mänskliga rättigheter och som ordförande för OSSE och ansöker om att bli roterande medlem i säkerhetsrådet för att stärka fred och säkerhet globalt och lokalt.

 

Energi- och handelspolitik är också utrikes- och säkerhetspolitik. Man bör inom olika sektorer värna om Finlands strategiska autonomi så att det inte uppstår ett beroendeförhållande som äventyrar försörjningstryggheten eller tillbudsstående alternativ.

 

Finland – ett medmänskligt samhälle  

Alla har vi ansvar inte bara för oss själva utan också för varandra och miljön. Ansvaret för samhällsmedlemmar som behöver hjälp bygger på den välbekanta regeln om att älska sin nästa som sig själv. Man kan också den principen om gemensamt ansvar. Vår nuvarande livsstil har fjärmat oss från våra medmänniskor.

 

Konsekvenserna av en självisk livsstil syns i både ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Vår ekonomi är hårt skuldsatt och vi står på gränsen till ekologiska utmaningar utan motstycke. Att ta ansvar för sitt eget liv kräver att man tar hand om sin hälsa, sin familj, sina medmänniskor både nära och fjärran samt miljön.

 

På grund av individfokuseringen behöver vi mera av gemenskaplighet och omsorg. I det medmänskliga samhället bygger människovärdet på att man är människa, inte på hennes handlingar eller förmågor, och hennes sjukdom eller funktionsnedsättning förminskar inte människovärdet eller rätten till liv.

 

Framtidens Finland är ett samhälle som är socialt rättvist, tryggt, familjevänligt, företagsamt, innovativt, konkurrenskraftigt, ekonomiskt framgångsrikt och gemenskapsbaserat och bygger på hållbara värderingar.

bottom of page